Algemene voorwaarden

Onderneming: NHI/Equibusiness (onderdeel van VSC)

Adres: Blauwe Kampseweg 2-37, 4011 LK Zoelen

Telefoon: 06 511 262 17

Bankrekening: 1426.92.972 (Rabobank), 77.34.734 (ING)

KvK Tiel: 34.101.061 

BTW nr.: 1679.14.856

Art. 1 - Betalingscondities

Betaling dient per bank/giro of contant op de eerste les/afspraak te zijn/worden voldaan, tenzij er een betalingsregeling is getroffen. Eventuele examengelden mogen vooraf of tijdens de examens worden voldaan.  

Art. 2 - Annulering

Overeenkomsten kunnen slechts geannuleerd worden en voor zover voldaan is aan alle hierna genoemde voorwaarden:

 1. Het NHI stemt uitdrukkelijk met de annulering in.
 2. De annulering dient plaats te vinden voordat het NHI in welke vorm of hoedanigheid dan ook met overeengekomen werkzaamheden is begonnen.
 3. Indien men de overeenkomst voor een cursus of opleiding binnen twee weken annuleert is men bij wege van schadevergoeding € 95,- verschuldigd. Bij annulering na twee weken blijft het volledige cursus/opleidingsbedrag verschuldigd.
 4. Bijscholingen kan tot twee weken voor de desbetreffende bijscholingsdag worden geannuleerd. Daarna is annuleren niet meer mogelijk.  
 5. Indien de aanvangsdatum (cursus of opleiding) binnen twee weken na ondertekening is vastgesteld, is annulering niet meer mogelijk en blijft bij annulering het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd.     
 6. Annulering kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven.
 7. Indien wederpartij heeft moeten annuleren dan zal het NHI hem/haar de gelegenheid geven (indien op een later tijdstip de opleiding nogmaals plaatsvindt) alsnog de opleiding/nog te volgen vakken te kunnen inhalen.

Art. 3 - In gebreke stelling

Indien de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet is hij/zij, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling nodig is, derhalve van rechtswege, terzake van het NHI in verzuim en gebreke. Alle kosten van aanmaningen, gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering, daaronder begrepen de volledige ksten van juridische bijstand, komen ter rekening van de wederpartij.

Art. 4

Het NHI verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden en diensten overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren, tenzij er sprake is van overmacht van het NHI.

Art. 5

Het NHI is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten van de wederpartij en/of derden welke het directe of indirecte gevolg zijn van overmacht van het NHI, haar personeel of andere dan niet of vanwege het NHI bij de te verrichten werkzaamheden zijn betrokken, daden of nalatigheid van de wederpartij.

Art. 6

De contractant is bekend met deze overeenkomst/voorwaarden en is op de hoogte van het feit dat het NHI geen werkgarantie kan afgeven.

Art. 7

Bij voortijdige beëindiging van de opleiding blijft de cursist het totale cursusgeld verschuldigd c.q. resterende cursusgeld verschuldigd.

Art. 8

Het NHI (en vertegenwoordigers van het NHI) is/zijn gerechtigd een cursist uit een les eenmalig of defenitief te verwijderen als deze zich niet houdt aan de algemene geldende gedragsregels en maatschappelijke normen en waarden zoals bv. dicriminatie, vloeken, geweldpleging etc. maar ook indien men in de lessen bv: herhaaldelijk te laat komt, de lessen verstoort en ophoudt, de docent onnodig bekritiseerd, bij mede-leerlingen/docent wrok oproept of lastig valt waardoor zij niet meer willen komen, mede-cursisten/docent minderwaardig behandelt (bv. door dit uit te spreken, gebarentaal te gebruiken of minderwaardig schamperend uit te lachen. Nadat men defenitief is verwijderd dan geldt Art. 7   

Art. 9

De wederpartij is op de hoogte van het feit dat het NHI het recht behoudt om zelf de lesindeling vast te stellen.

Art. 10

Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt het NHI het recht de cursusdata te verplaatsen naar een later tijdstip, binnen 3 maanden vanaf de oorspronkelijke ingangsdatum. Het NHI zal enkele weken voor aanvang de bevestiging met routebechrijving en data naar u toezenden. De exacte startdatum (ook indien bij inschrijving nog niet bij u bekend) staat uiterlijk enkele weken voor aanvang op de site of bel ons even op.

Art. 11 - Examineren

 1. Ieder onderdeel binnen een opleiding dient te worden getoetst op kennisnivo zowel theoretisch en/of praktisch. Het NHI bepaald welk onderdeel theoretisch en/of praktisch dient te worden getoetst.
 2. Het NHI is gerechtigd op ieder moment een (tussen)examen vast te stellen indien een onderdeel is afgerond of geheel op het einde van de opleiding een totaal te gelasten. 
 3. Na een theoretische score van 60% en hoger is men geslaagd.
  Na het doen van het praktische examen is het oordeel van de examinator bindend.
 4. Indien men is gezakt voor het eerste examen heeft men het recht op een her-examen.
  Indien men hiervoor wederom zakt is er geen her examen meer mogelijk en mag men wel een nieuw examen aanvragen/doen als de opleiding opnieuw start. 
 5. Ieder examen dient apart te worden betaald door de cursist. Kosten hiervan zijn 65 euro per examen.
 6. Het NHI of de cursisleider zal de uitslag bekend maken mondeling en/of op schrift.

Nieuwsbrief

Meld u aan en blijf op de hoogte van wat het NHI allemaal organiseert